2019/2020

1. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (id. Cato) = Egyébként epdig úgy vélem, hogy Karthágót el kell pusztítani.

2. De gustibus non est disputandum. = Az ízlésekről nem vitatkozunk.

3. Imperare sibi maximum imperium est. (Seneca) = Az önuralom a legnagyobb uralom.

4. Non omne, quod licet, honestum est. = Nem minden tisztességes, amit szabad.

5. Varietas delectat. (Cicero) = A változatosság gyönyörködtet.

6. Dente lupus, cornu taurus petit. (Horatius) = Farkas a fogával, bika a szarvával támad.

7. Manus manum lavat. (Petronius) = Kéz kezet mos.

8. Natura non facit saltus. (Linné) = A természet nem csinál ugrásokat.

9. Rem acu tetigisti. = Tűheggyel érintetted a dolgot. ~ Fején találtad a szöget.

10. Theoria sine praxi, sicut currus sine axi. = Elmélet gyakorlat nélkül olyan, mint a kocsi tengely nélkül.

11. Bis dat, qui cito dat. / Bis dat, qui dat celeriter. = Kétszer ad, ki gyorsan ad.

12. De mortuis nil nisi bene! =  A halottakról jól vagy semmit.

13. Fortiter in re, suaviter in modo. = Határozottan a lényegben, körültekintően a módban (végrehajtásban)!

14. Libenter homines id, quod volunt, credunt. (Iulius Caesar) = Az emberrek szívesen elhiszik azt, amire vágynak.

15. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. =  Hallj meg mindent, láss meg mindent, de hallgass, ha békében akarsz élni.

16. Aut disce, aut discede! = Vagy tanulj, vagy távozz!

17. Carpe diem! (Horatius) = Élj a mának! (Szakítsd le a napot!)

18. Cave canem! = Óvakodj a kutyától!

19. Divide et impera! (II. Philiposz) = Oszd meg és uralkodj!)

20. Nota bene! = Jól jegyezd meg!

21. Hic Rhodus, hic salta! (Aiszóposz) = Itt van Rodosz, itt ugorjál! (~ Most mutasd meg!)

22. Nosce te ipsum!  (delphoi jósda) = Ismerd meg önmagad!

23. Ora et labora! (bencés rend jelmondata) = Imádkozzál és dolgozzál!

24. Sapere aude! (Horatius / felvilágosodás) = Merj bölcs lenni!

25. Tolle, lege! (Szt. Ágoston) = Vedd és olvasd!

26. Concordia res parvae crescunt.(Sallustius) = Egyetértéssel a kis dolgok is megerősödnek.

27. Dies diem docet. = Nap napot tanít.

28. Omnis habet sua dona dies. = Minden napnak megvan a maga ajándéka.

29. Plenus venter non studet libenter. = Teli has nem tanul szívesen.

30. Si vis amari, ama! = Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress!

31. Cuius regio, eius religio. (Augsburgi vallásbéke) = Akié a föld, azé a vallás.

32. Homo sum, humani nil a me alienum puto. (Terentius) = Ember vagyok, s azt gondolom, hogy semmi emeri nem idegen tőlem.

33. In hoc signo vinces. (Nagy Konstanin látomása) = E jelben győzni fogsz.

34. Quod in ore, hoc in corde. = Ami a szívemen, az a számon.

35. Sum ego, quod tu eris; quod tu es, ante fui. = Az vagyok, ami te leszel; ami te vagy, az voltam én régen.

 

 

 

 

 

3. Melior est certa pax, quam sperata victoria. (Livius) = Jobb a biztos béke, mint a remélt győzelem.

4. Nihil nimis! (delphoi jósda) = Semmit sem túlságosan!

19. Si vis pacem, para bellum! = Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

22. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Vergilius) = Boldog, aki megismerhette a dolgok okait.

26. Donec eris felix, multos numerabis amicos, // tempora si fuerint nubila, solus eris. (Ovidius) = Míg a szerencse kísér, addig sok a barátod, // ám hogy az ég beborul, elmenekülnek azok.

27. Canes timidi vehementius latrant, quam mordent. = A félénk kutyák hevesebben ugatnak, mint harapnak. (~ Amelyik kutya ugat, az nem harap.)

28. Citius, altius, fortius! (újkori olimpia jelmondata) = Gyorsabban, magasabbra, erősebben!

29. Si fueris Romae, Romano vivito more! (Szt. Ambrus) = Ha Rómában vagy, élj római módra!

30. Ut sementem feceris, ita metes. = Ahogy vetsz, úgy aratsz.

31. E tu, mi fili, Brute! (Iulius Caesar) = Te is, fiam, Brutus!

32. Ab ovo usque ad mala. = A tojástól az almáig. (= elejétől a végéig)

33. Bella gerant alii, tu felix Austria, nube! = Mások csak viseljenek háborút, te boldog Ausztria, házasodj!

32. Do, ut des! = Adok, hogy adj.

34. Eligas, quem diligas! = Válaszd meg, hogy kit szeretsz!

35. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! = Örüljünk hát, míg ifjak vagyunk!

36. RIP – Requiescat in pace! = Nyugodjék békében!

37. STTL – Sit tibi terra levis! = Legyen neked könnyű a föld!

38. Mors quid sit, rogitas, si scirem, mortuus essem. = Kérded, hogy mi a halál, ha tudnám, már halott lennék.

39. Si tacuisses, philosophus mansisses.(Boethius)  = Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

40. Inter duos litigantes tertius gaudet. = A két veszekedő közt örül a harmadik.

42. Nil agenti dies longus est. = A semmittevőnek hosszú a nap.

43. Nullus dies agenti longus est. = A tevékenynek egyetlen nap sem hosszú.

44. Roganti melius quam imperanti pareas. = Inkább tűnj kérőnek, mint parancsolónak.

45. Vae victis! (Brennus) = Jaj a legyőzötteknek!

 

 

Utinam populus Romanus unam cervicem haberet! = Bárcsak a római népnek egy nyaka lenne.

Pecunia non olet. = A pénznek nincs szaga.

Vae, puto, deus fio! = Jajj, azt hiszem, istenné válok.

Qualis artifex pereo. = Micsoda művész pusztul el bennem.

Teneo te, Africa! = Foglak téged, Afrika!

Festina lente! = Lassan siess! (~Lassan járj, tovább érsz!)

Valete et plaudite! = Legyetek boldogok és tapsoljatok!

 

A sagittis Hungarorum libera nos, Domine! = A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!

Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico. = A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.

Ugocsa non coronat! = Ugocsa nem koronáz.

Sors bona, nihil aliud! = Jó szerencse, semmi más.

Recrudenscunt inclytae gentis Hungariae vulnera… = Ismét kiújulnak a jeles magyar nemzet sebei...

Cum Deo pro patria et libertate. = Istennel a hazáért és a szabadságért!

Vitam et sanguinem, sed avenam non! = Életünket és vérünket, (de a zabot nem)!.

Indivisibiliter et inseparabiliter! = Oszthatatlanul és elválaszthatatlanul.

Extra Hungariam non est vita; si est vita, non est ita. = Magyarországon kívül nincs élet, ha van is élet, nem ilyen élet.