2023/2024

1. Audiatur et altera pars! = Hallgattassék meg a másik fél is!

2. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (id. Cato) = Egyébként pedig úgy vélem, hogy Karthágót el kell pusztítani.

3. Ignorantia legis non excusat. = A törvény nem tudása nem mentesít.

4. Pacta sunt servanda. (kötelmi jog) = A megállapodásokat teljesíteni kell.

5. Sapere aude! (Horatius) = Merj tudni (gondolkozni)!

6. De gustibus non est disputandum. = Az ízlésekről nem vitatkozunk.

7. Non omne, quod licet, honestum est. = Nem minden tisztességes, amit szabad.

8. Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo. (Ovidius) = A vízcsepp kivájja a követ, nem erejével, hanem gyakori esésével.

9. Nemo nascitur sapiens, sed fit. = Senkinek nem születnek bölcsnek, csak azzá lesz.

10. Per aspera ad astra. (Seneca) = Göröngyös úton át a csillagokig.

11. Cuius regio, eius religio. (augsburgi vallásbéke, 1555)  = Akié a föld, azé a vallás.

12. Homo sum, humani nil a me alienum puto. (Terentius) = Ember vagyok, s azt gondolom, hogy semmi emberi nem idegen tőlem.

13. Imperare sibi maximum imperium est. (Seneca) = Az önuralom a legnagyobb uralom.

14. Melior est certa pax, quam sperata victoria. (Livius) = Jobb a biztos béke, mint a remélt győzelem.

15. Nemo nostrum sibi vivit. (ÓSz) = Senki nem élhet közülünk csak magának.

16. De mortuis nil nisi bene! =  A halottakról jól vagy semmit.

17. In hoc signo vinces. (Nagy Konstantin látomása) = E jelben győzni fogsz.

18. Fortiter in re, suaviter in modo. = Határozottan a lényegben, körültekintően a módban (végrehajtásban)!

19. Libenter homines id, quod volunt, credunt. (Iulius Caesar) = Az emberrek szívesen elhiszik azt, amire vágynak.

 

20. Sum ego, quod tu eris; quod tu es, ante fui. = Az vagyok, ami te leszel; ami te vagy, az voltam én régen.

 

 

 

 

 

 

21. Bis dat, qui cito dat. / Bis dat, qui dat celeriter. = Kétszer ad, ki gyorsan ad.

22. De mortuis nil nisi bene! =  A halottakról jól vagy semmit.

23. Fortiter in re, suaviter in modo. = Határozottan a lényegben, körültekintően a módban (végrehajtásban)!

24. Libenter homines id, quod volunt, credunt. (Iulius Caesar) = Az emberrek szívesen elhiszik azt, amire vágynak.

25. Plenus venter non studet libenter. = Teli has nem tanul szívesen.

26. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. =  Hallj meg mindent, láss meg mindent, de hallgass, ha békében akarsz élni.

27. Aut disce, aut discede! = Vagy tanulj, vagy távozz!

28. Carpe diem! (Horatius) = Élj a mának! (Szakítsd le a napot!)

29. Cave canem! = Óvakodj a kutyától!

30. Divide et impera! (II. Philiposz) = Oszd meg és uralkodj!

31. Hic Rhodus, hic salta! (Aiszóposz) = Itt van Rodosz, itt ugorjál! (~ Most mutasd meg!)

32. Noli turbare circulos meos! (Arkhimédész) = Ne zavard köreimet!

33. Nota bene! = Jól jegyezd meg!

34. Ora et labora! (bencés rend jelmondata) = Imádkozzál és dolgozzál!

35. Si vis pacem, para bellum! = Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

36. Dente lupus, cornu taurus petit. (Horatius) = Farkas a fogával, bika a szarvával támad.

37. Manus manum lavat. (Petronius) = Kéz kezet mos.

38. Natura non facit saltus. (Linné) = A természet nem csinál ugrásokat.

40. Theoria sine praxi, sicut currus sine axi. = Elmélet gyakorlat nélkül olyan, mint a kocsi tengely nélkül.

41. Ecce homo! (ÚSz) = Íme, az ember!

42. Panem et circenses! = Kenyeret és cirkuszt!

43. Quod in ore, hoc in corde. = Ami a szívemen, az a számon.

44. Si vis amari, ama! = Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress!

45. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Ovidius) = Változnak az idők, s mi is változunk bennük.

46. Concordia res parvae crescunt.(Sallustius) = Egyetértéssel a kis dolgok is megerősödnek.

47. Dies diem docet. = Nap napot tanít.

48. Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (Vergilius)   = Boldog, ki megismerhette  dolgoknak okait.

49. Omnis habet sua dona dies. = Minden napnak megvan a maga ajándéka.

50. Rem acu tetigisti. = Tűheggyel érintetted a dolgot. ~ Fején találtad a szöget.

51. Bella gerant alii, tu felix Austria, nube! = Mások csak viseljenek háborút, te boldog Ausztria, házasodj!

52 Do, ut des! = Adok, hogy adj.

53. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! = Örüljünk hát, míg ifjak vagyunk!

54. RIP – Requiescat in pace! = Nyugodjék békében!

55. STTL – Sit tibi terra levis! = Legyen neked könnyű a föld!

56. Canes timidi vehementius latrant, quam mordent. = A félénk kutyák hevesebben ugatnak, mint harapnak. (~ Amelyik kutya ugat, az nem harap.)

57. Citius, altius, fortius! (újkori olimpia jelmondata) = Gyorsabban, magasabbra, erősebben!

58. Eligas, quem diligas! = Válaszd meg, hogy kit szeretsz!

59. Fas est ab hoste doceri. (Ovidius) = Szabad az ellenségtől is tanulni. 

60. Memento mori! = Emlékezz a halálra!

 

Utinam populus Romanus unam cervicem haberet! = Bárcsak a római népnek egy nyaka lenne.

Pecunia non olet. = A pénznek nincs szaga.

Vae, puto, deus fio! = Jajj, azt hiszem, istenné válok.

Qualis artifex pereo. = Micsoda művész pusztul el bennem.

Veni, vidi, vici. = Jöttem, láttam, győztem.

Alea iacta est. = A kocka el van vetve.

Teneo te, Africa! = Foglak téged, Afrika!

Et tu, mi fili, Brute! = Te is, fiam, Brutus4

Festina lente! = Lassan siess! (~Lassan járj, tovább érsz!)

Valete et plaudite! = Legyetek boldogok és tapsoljatok!

Amici, diem perdidi. = Barátaim, elvesztegettem a napot.

Vicisti, Galilaee! = Legyőztél, galileai (=Jézus)!

 

 

A sagittis Hungarorum libera nos, Domine! = A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket!

Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico. = A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.

Ugocsa non coronat! = Ugocsa nem koronáz.

Sors bona, nihil aliud! = Jó szerencse, semmi más.

Recrudescunt inclytae gentis Hungariae vulnera… = Ismét kiújulnak a jeles magyar nemzet sebei...

Cum Deo pro patria et libertate. = Istennel a hazáért és a szabadságért!

Vitam et sanguinem, sed avenam non! = Életünket és vérünket, (de a zabot nem)!.

Indivisibiliter et inseparabiliter! = Oszthatatlanul és elválaszthatatlanul.

Extra Hungariam non est vita; si est vita, non est ita. = Magyarországon kívül nincs élet, ha van is élet, nem ilyen élet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Si fueris Romae, Romano vivito more! (Szt. Ambrus) = Ha Rómában vagy, élj római módra!

50. Ut sementem feceris, ita metes. = Ahogy vetsz, úgy aratsz.

53. Inter duos litigantes tertius gaudet. = A két veszekedő közt örül a harmadik.

54. Nil agenti dies longus est. = A semmittevőnek hosszú a nap.

55. Nullus dies agenti longus est. = A tevékenynek egyetlen nap sem hosszú.

56. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. (Vergilius) = Bármi is ez, félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is.

57. Roganti melius quam imperanti pareas. = Inkább tűnj kérőnek, mint parancsolónak.

4. Primum est non nocere! (Hippokrátész nyomán) = Az első, hogy ne ártsunk!

16. Ecce homo! (ÚSz) = Íme, az ember!

50. Unus pro omnibus, omnes pro uno! = Egy mindenkiért, mindenki egyért.

56. Ab ovo usque ad mala. = A tojástól az almáig. (= elejétől a végéig)

25. Tolle, lege! (Szt. Ágoston) = Vedd és olvasd!

26. Donec eris felix, multos numerabis amicos, // tempora si fuerint nubila, solus eris. (Ovidius) = Míg a szerencse kísér, addig sok a barátod, // ám hogy az ég beborul, elmenekülnek azok.

38. Mors quid sit, rogitas, si scirem, mortuus essem. = Kérded, hogy mi a halál, ha tudnám, már halott lennék.

39. Si tacuisses, philosophus mansisses.(Boethius)  = Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.